Občni zbor

VABILO

Upravni odbor Športnega društva Divji Zajci na podlagi 16. in 17. člena statuta sklicuje

REDNI LETNI OBČNI ZBOR,

ki bo v petek, 23. januarja 2015, ob 19. uri v dvorani Turističnega društva Kokrica (kulturni dom Kokrica – vhod z južne strani))

Predlagani dnevni red:

  1. otvoritev in pozdrav Občnega zbora
  2. izvolitev organov občnega zbora
  3. poročilo o delu v letu 2014
  4. finančno poročilo za leto 2014
  5. volitve organov športnega društva 2015 – 2018
  6. program dela za leto 2015
  7. razprava na predložen program ter njegov sprejem
  8. podelitev priznanj in zahval
  9. razno

 Pravica in dolžnost članov je aktivno sodelovanje pri uresničevanju nalog in ciljev društva, zato pričakujemo zanesljivo udeležbo zasedanja najvišjega organa društva.

 V skladu z 2. in 3. odstavkom 17. člena statuta Športnega društva Divji zajci, je Občni zbor sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 15 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da je prisotnih najmanj 10 članov.

Člani, ki še niso poravnali članarine za leto 2015, to lahko storijo pred ali po zasedanju Občnega zbora.

                                                                                              Upravni odbor ŠD Divji zajci